Ogólne Warunki Handlowe strony HIREBASE

1. Uwagi wstępne
2. Przedmiot umowy
3. Zamówienie — dotyczy wyłącznie klientów biznesowych
4. Rozpoczęcie, czas obowiązywania i zakończenie umowy
5. Prawa i obowiązki Użytkownika
6. Ceny
7. Warunki płatności, opóźnienie i potrącenie
8. Odpowiedzialność za treści, dane i/lub informacje Użytkownika, dostępność
9. Prawa autorskie i prawo użytkowania
10. Ograniczenie odpowiedzialności, zwolnienie
11. Pozostałe postanowienia
12. Właściwości sądów i postanowienia końcowe

1. Uwagi wstępne

1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe HIREBASE (zwane dalej: OWH) obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawartych pomiędzy HIREBASE serwis należy do jobclipr LLC, 2711 Centerville Rd, Wilmington, DE 19808-1645 (zwanym dalej: Oferentem) oraz klientem (zwanymi dalej: Użytkownikami). Odmienne warunki, obowiązujące u klientów, nie są akceptowane.

2) Do płatnego zamówienia użytkownika niezbędny jest ważny numer identyfikacji ds. podatku VAT, przypisany do użytkownika.

3) HIREBASE to platforma online służąca do pośrednictwa informacyjnego pomiędzy osobami poszukujących pracy i pracodawcom. Ewentualne umowy pomiędzy użytkownikami nie są zawierane z HIREBASE, lecz bezpośrednio pomiędzy stronami umowy.

4) Oferent może w każdej chwili, bez podania przyczyn zmienić, uzupełnić bądź ponownie sformułować niniejsze OWH, a w szczególności dostosować je do aktualnego stanu prawnego i prawodawstwa. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub ponownego sformułowania niniejszych OWH użytkownicy zostaną poinformowani we właściwym czasie, przed wejściem w życie nowej wersji OWH, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni po doręczeniu informacji o zmianach Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian, uznaje się, że przyjmuje zmienioną wersję OWH. O opisanym tu przebiegu akceptacji zmian Użytkownik zostanie ponownie poinformowany w ramach informacji o zmianach.

2. Przedmiot umowy

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do platformy online HIREBASE oraz prawo Użytkownika do korzystania z platformy online w zakresie zamówionego pakietu usług.

2) Oferent jest wyłącznie usługodawcą technicznym. Jeżeli nie ustalono inaczej pośrednikiem podczas zawierania umów z pośrednictwem portalu jest wyłącznie Oferent. Oferent nie będzie stroną umowy zawieranej wyłącznie pomiędzy Użytkownikami. Również ewentualne wykonanie umów, zawartych za pośrednictwem HIREBASE odbywa się wyłącznie pomiędzy Użytkownikami. Odpowiedzialność za prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy i jej wykonania leży wyłącznie po stronie Użytkowników. Oferent nie przejmuje gwarancji za zawarcie ani właściwe wykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami.

3) Oferent nie jest — pod względem technicznym — w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy Użytkownik zarejestrowany na portalu HIREBASE faktycznie jest tą osobą lub tym przedsiębiorstwem, za którą / za które się podaje. Oferent nie gwarantuje zatem faktycznej tożsamości Użytkownika.

4) Oferent jest w każdej chwili uprawniony do wprowadzenia trwałych lub tymczasowych zmian, ograniczeń w zakresie treści i usług zawartych w portalu HIREBASE, zaprzestania bądź wymiany tych treści i usług lub dodania nowych. Zmiany te podlegają OWH. Użytkownik zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną. Poprzez dalsze korzystanie z usług Użytkownik wyraża milczącą zgodę na wprowadzone zmiany chyba, że wyrazi wobec nich sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia o wprowadzeniu zmian.

5) Wypowiedzi i wyjaśnienia dotyczące HIREBASE, zawarte w materiałach reklamowych oraz na stronie Oferenta rozumieć należy wyłącznie jako opis możliwości portalu, a nie gwarancję lub zapewnienie określonych cech. Wypowiedzi dotyczące przedmiotu umowy stanowią gwarancję lub zapewnienie w rozumieniu prawnym wyłącznie wtedy, gdy są sporządzone z zachowaniem formy pisemnej i oznaczone jednoznacznie słowami „gwarancja” lub „zapewnienie”.

3. Zamówienie — dotyczy wyłącznie klientów biznesowych

1) Pełne korzystanie z serwisów „Baza CV” lub „Stwórz ogłoszenia pracy” na HIREBASE przez Użytkownika wymaga jednego z trzech płatnych pakietów proponowanych na HIREBASE.

2) Proces zamówienia rozpoczyna się na stronie HIREBASE, a tu na stronie „Ceny” poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów teraz” w odpowiednej taryfie „S“, „M“ oder „L“.

a) Pierwszy etap to zebranie danych dostępowych. Tutaj Użytkownik ustala hasło dostępowe pozwalające na późniejszy dostęp do portalu HIREBASE.

Uwaga: Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania hasła. W przypadku podejrzenia co do nieuzasadnionego użycia konta przez inne osoby Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Oferenta. Użytkownik odpowiada za wszelkie czynności wykonane przy użyciu jego konta.

b) Następnym etapem jest wybór planu taryfowego. Do wyboru jest dostęp przez 1, 6 i 12 miesięcy ulegający automatycznemu zatrzymaniu. Ceny są zależne od wybranego i zamówionego planu taryfowego.

c) Pakiet „SMR“ jest możliwy tylko po wykupieniu jednego z trzech proponowanych na HIREBASE pakietów.

d) Podane ceny to ceny netto po doliczeniu podatku VAT w wysokości, obowiązującej w Niemczech. Na obszarze Unii Europejskiej dług podatkowy przechodzi na odbiorcę usługi.

e) Na tym etapie Użytkownik podaje swoje dane rachunkowe. Niezbędne jest tutaj wprowadzenie ważnego numeru identyfikacyjnego ds. podatku VAT.

f) W ostatnim etapie odbędzie się podsumowanie zebranych danych. Możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie tych danych.

3) Następnie należy wyrazić zgodę na przyjęcie OWH oraz oświadczenie o ochronie danych — odbywa się to poprzez wprowadzenie znaku [ ].

4) Potwierdzenie wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku skorzystania w usług online oferowanych przez HIREBASE przed upływem czasu odstąpienia:

a. „Żądam jednoznacznie rozpoczęcia wykonania zleconej usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonania zleconej usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Jestem świadom wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy.” []

5) Kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” przenosi Użytkownika do procesu płatności. Tutaj zaprezentowano wybór różnych metod realizacji płatności (karta kredytowa, giropay, przelew natychmiastowy, PayPal i in.). Zależnie od wybranego sposobu zapłaty uprasza się Państwa o podanie dalszych danych i zakończenie procesu płatności.

6) Nastąpi wysłanie e-maila potwierdzającego z wyszczególnieniem zamówienia i z łączem do OWH oraz oświadczenia o ochronie danych. Kolejny e-mail wysłany na adres podany podczas rejestracji zawiera rachunek w formacie PDF.

4. Rozpoczęcie, czas obowiązywania i zakończenie umowy

1) Umowa rozpoczyna się w dniu, w którym zarejestrowany użytkownik według § 3 niniejszych OWH zakończy procedurę rejestracji, zamówienia i płatności, a Oferent odblokuje dla tegoż Użytkownika zamówioną usługę. Umowa ulega zakończeniu bez konieczności jej wypowiedzenia, wraz z upływem zamówionego i opłaconego okresu użytkowania.

2) W dniu zakończenia umowy nastąpi zablokowanie dostępu do usług portalu.

3) Prawo stron do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. W przypadku Oferenta przyczynę do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym stanowi w szczególności umyślne podanie przez Użytkownika podczas rejestracji lub zamówienia i/lub późniejszej zmiany danych informacji nieprawdziwych, naruszenie przez niego obowiązujących postanowień prawnych lub obowiązków umownych bądź niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, znaczne pogorszenie dobrej opinii HIREBASE wskutek obecności Użytkownika lub wyrządzanie szkód innym Użytkownikom przez Użytkownika.

4) W razie wystąpienia ważnej przyczyny Oferent może, niezależnie od wypowiedzenia umowy, nałożyć na użytkownika następujące sankcje:

  • Usunięcie treści umieszczonych przez Użytkownika
  • Blokada dostępu do www.hirebase.de lub poszczególnych funkcji
  • Upomnienie

5) Prawo Użytkownika do zwrotu opłat uiszczonych z góry jest w razie wypowiedzenia umowy wykluczone chyba, że Użytkownik wypowie umowę z ważnej przyczyny, za której wystąpienie odpowiada Oferent. Prawo do zwrotu opłat uiszczonych z góry jest w każdym przypadku wykluczone, jeżeli Oferent wypowie umowę z ważnej przyczyny lub zablokuje dostęp Użytkownika do portalu.

6) Po zakończeniu umowy wszelkie dane zapisane przez użytkownika zostaną usunięte w ustawowo ustalonym terminie. Oferent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za utratę danych użytkownika wynikającą z zakończenia umowy.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1) Użytkownik otrzymuje w ramach niniejszych OWH zwykłe prawo do korzystania z portalu HIREBASE na czas ograniczony okresem obowiązywania umowy, przy czym przeniesienie tego prawa na podmioty trzecie nie jest możliwe. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług portalu wyłącznie zgodnie z niniejszymi OWH oraz każdorazowo obowiązującymi przepisami prawa.

2) Użytkownik jest wyłącznie samodzielnie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i poszanowanie praw podmiotów trzecich w związku z usługami i produktami oferowanymi za pośrednictwem portalu oraz własną obecnością w Internecie, w szczególności za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec poszukujących pracy i innych użytkowników.

3) Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania informacji obelżywych lub oszczerstw oraz świadomego wykorzystywania, prezentowania, oferowania lub rozpowszechniania informacji i treści nieprawdziwych, gloryfikujących przemoc, rasistowskich, pornograficznych, naruszających prawo ochronne młodzieży oraz w inny sposób dyskryminujących innych Użytkowników, nękania innych Użytkowników za pomocą SPAM-u lub niepożądanych komentarzy, wykorzystywania informacji chronionych prawem bez stosownych uprawnień i tym samym naruszania praw autorskich, patentowych, chroniących znaki towarowe i wzory użytkowe lub prezentowania, oferowania i wprowadzania na rynek towarów i usług objętych ochroną o innym charakterze, podejmowania lub wspierania czynności o charakterze nieuczciwej konkurencji, jak np. usług o charakterze piramidy lub kuli śnieżnej.

b) Zakaz dotyczy również czynności, które wprawdzie nie stanowią naruszenia określonych ustaw, jednak inni Użytkownicy mogą je uznać za uciążliwe.

c) Użytkownikowi zakazuje się tworzenia połączeń ze stroną internetową, blokowania jej, wprowadzania zmian, kopiowania lub nadpisywania wskutek zastosowania ingerencji technicznej, oprogramowania lub skryptów, w szczególności użycia przeglądarek typu „Robot/Crawler”, których użycie jest surowo zakazane. Zakaz obejmuje również publikowanie treści strony internetowej oraz podejmowanie działań, które są w stanie naruszyć funkcjonalność strony oraz jej infrastrukturę.

4) Użytkownik ponosi sam odpowiedzialność za zapisanie danych, umieszczonych na portalu (teksty ogłoszeń, zapytania, własne dane, etc.), dodatkowo na zewnętrznym, niezależnym nośniku danych, niezależnym od Oferenta. Oferent nie przejmuje odpowiedzialności za utratę danych.

5) Nie zezwala się na reklamowanie produktów oferentów trzecich.

6) Prawo Użytkownika do korzystania z portalu lub usług Oferenta obowiązuje wyłączenie w ramach aktualnego poziomu techniki. Oferent tymczasowo ograniczy proponowane usługi, jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją prac technicznych, konserwacyjnych lub ograniczenia pojemności.

7) Wszelkie dane podmiotów trzecich, które Użytkownik otrzyma w efekcie korzystania z portalu HIREBASE mogą być wykorzystane wyłączenie do celu wskazanego w umowie, w szczególności zakazuje się odsprzedaży danych.

8) Jeśli Klient jest agencją rekrutacyjną, oferty pracy mogą być publikowane wyłącznie z użyciem logo lub oznaczeń Klienta. Generalnie Klient zobowiązany jest wykorzystywać wszelkie Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy wyłącznie do celów związanych z działalnością własną oraz nie prowadzić ich odsprzedaży ani nie przekazywać ich osobom trzecim. Klient nie ma prawa publikować ofert pracy z użyciem logo i/lub oznaczeń nie należących do niego.

9) HIREBASE zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług oferowanych Klientowi i/lub wszystkich haseł i innych kodów dostępów, w przypadku gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że Klient naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Klientem, bądź jakichkolwiek Warunków korzystania z serwisu.

6. Ceny

1) Wysokość poszczególnych opłat za korzystanie zależna jest od obowiązującego cennika.

2) Wymaga się uiszczenia opłaty za użytkowanie portalu z góry za cały czas trwania umowy.

3) Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany cen za usługi. Po upływie określonego czasu użytkowania obowiązują nowe ceny.

7. Warunki płatności, opóźnienie i potrącenie

1) Opłaty za użytkowane Oferent pobiera na podstawie wystawionego rachunku na początku okresu użytkowania. Wszelkie płatności wymagają natychmiastowej zapłaty, bez potrąceń. Płatność uznaje się za dokonaną, jeżeli Oferent może dysponować kwotą płatności w pełnej wysokości. Rachunki przekazywane są wyłączenie drogą elektroniczną.

2) W przypadku opóźnienia płatności nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości dziewięciu punktów procentowych ponad aktualnie obowiązującą stawkę bazową EZB p.a. Oferent zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń, których wysokość przekracza kwotę naliczonych odsetek.

3) W przypadku zaległości płatniczych wynikających z nieuiszczenia opłaty za użytkowanie Oferent jest uprawniony wobec użytkownika do odmowy dalszej realizacji usługi do chwili spłaty zadłużenia i zablokowania jego dostępu do portalu „HIREBASE”. Obowiązek płatności ze strony Użytkownika zachowuje swoją moc mimo blokady dostępu.

4) Użytkownikowi przysługuje prawo do potrącenia wzajemnych roszczeń wyłącznie wtedy, gdy jego roszczenie wobec Oferenta jest stwierdzone sądownie, bezsporne, a wyrok jest prawomocny. Prawo zatrzymania przysługuje użytkownikowi wyłączenie wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umowy.

8. Odpowiedzialność za treści, dane i/lub informacje Użytkownika, dostępność

1) Oferent odpowiada za treść portalu według zasad ogólnych.

2) Oferent nie przejmuje odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje zamieszczone przez Użytkownika na portalu HIREBASE oraz za dane i/lub informacje oraz treści stron zewnętrznych połączonych z portalem za pomocą linków.

3) Użytkownik uznaje, że nieograniczona dostępność portalu HIREBASE w każdym czasie jest technicznie niewykonalna. Mimo usilnych starań może dojść do zakłóceń lub tymczasowego wstrzymania usług, na co Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę.

9. Prawa autorskie i prawo użytkowania

1) Treści i dzieła umieszczone na tych stronach sporządzone przez Oferenta podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każde wykorzystanie tych danych przekraczające granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub osoby, które je sporządziła. Ładowanie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

2) Użytkownik nie jest uprawniony do usuwania, zakrywania lub zmiany informacji prawnych (np. informacji dotyczących praw autorskich lub znaków towarowych).

3) Jeśli Zasady i warunki dotyczące Usług nie stanowią inaczej, odnośnie relacji pomiędzy HIREBASE a Klientem, wszelkie oferty pracy, reklamy i/lub materiały wideo dostarczone przez Klienta do publikacji na stronie HIREBASE, a także wszelkie prawa własności intelektualnej oraz inne prawa majątkowe są i pozostaną własnością Klienta. Klient przyznaje HIREBASE i podmiotom z nią powiązanym nieodwołalną, w pełni opłaconą, niewyłączoną, nieograniczoną terytorialnie licencję uprawniającą do wykorzystywania, kopiowania, publikowania, odtwarzania, wyświetlania i dystrybucji we wszelkich środkach przekazu, w tym w Internecie ofert pracy, reklam i/lub materiałów wideo dostarczonych przez Klienta (w całości lub w części). Klient przyznaje również HIREBASE niewyłączną, wolną od tantiem, niezbywalną, ograniczoną licencję uprawniającą do wykorzystywania, odtwarzania, kopiowania i publikacji we wszelkich środkach przekazu, w tym w Internecie należących do Klienta znaków towarowych, logo i innych elementów własności intelektualnej, dostarczonych HIREBASE, wyłącznie w związku z jej zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy. HIREBASE zachowuje wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawo do czerpania korzyści majątkowych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z:

(a) technologią i oprogramowaniem zawartym na Stronie lub stanowiącym element Strony oraz

(b) zawartością (z wyjątkiem zawartości należącej do Klienta, w sposób opisany powyżej) Stron i wszystkich elementów, które stanowią część (lub kolekcję bądź kompilację) dowolnego z powyższych.

10. Ograniczenie odpowiedzialności, zwolnienie

1) W obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami gwarancja ograniczona jest do 1 roku, zasada ta nie obejmuje uprawnień odszkodowawczych.

2) Oferent odpowiada za działanie umyślne i rażące zaniedbania. Ponadto Oferent odpowiada za naruszenie — w wyniku zaniedbań — obowiązków, których właściwe spełnienie stanowi konieczny warunek spełnienia postanowień umowy, których naruszenie stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celu wyznaczonego w umowie oraz których spełnienie stanowi podstawę zaufania Użytkownika wobec Oferenta. W ostatnim z wymienionych przypadków Oferent odpowiada jednak tylko za przewidywalne szkody, typowe dla zawartej umowy. Oferent nie odpowiada za naruszenie — wskutek lekkich zaniedbań — innych obowiązków, niż wymienione w powyższych zdaniach.

3) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą naruszenia życia, integralności cielesnej i zdrowia. Odpowiedzialność według ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

4) W takim przypadku należy rozważyć współwinę Użytkownika.

5) Zwolnienie: Użytkownik zwalnia Oferenta z wszelkich roszczeń, włącznie z roszczeniami odszkodowawczymi i kosztami powództwa prawnego, które są wobec niego dochodzone przez podmioty trzecie z tytułu naruszenia praw tych podmiotów w związku z treściami i produktami, które Użytkownik umieszcza na portalu. Powyższe obowiązuje w szczególności w przypadku dochodzenia wobec Oferenta drogą sądową roszczeń z tytułu naruszenia postanowień prawa karnego, ustaw o ochronie konkurencji, praw autorskich oraz praw dotyczących reklamy.

6) Oferent nie przejmuje odpowiedzialności za spełnianie przez usługi oczekiwań i/lub wymogów Użytkownika, za nieprzerwaną, punktualną, bezpieczną i bezbłędną realizację usług, za poprawność i niezawodność rezultatów wynikających z korzystania z usług oraz za poprawę błędów w zakresie realizowanych usług.

11. Pozostałe postanowienia

W zakresie korzystania lub świadczenia Usług, każda ze stron wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących pracy, zatrudnienia i ochrony danych osobowych. Klient wyraża również zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia czynniki takie, jak wiek, płeć, przekonania religijne, stan zdrowia, orientacja seksualna czy pochodzenie etniczne, bądź podobne informacje przekazane przez aplikanta, nie będą brane pod uwagę.

12. Właściwości sądów i postanowienia końcowe

1) Jeżeli Użytkownik jest firmą handlową, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publicznoprawny, uzgadnia się, że sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń stron wynikających z zawarcia umowy lub z nią związanych jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Oferenta. Ta sama zasada dotyczy osób, w odniesieniu do których w Niemczech nie występuje Sąd, który byłby właściwy do rozstrzygania ich spraw, lub osób, których miejsce zamieszkania bądź siedziba firmy po zawarciu umowy znajduje się poza granicą Niemiec lub których miejsce pobytu w chwili wniesienia powództwa nie jest znane.

2) Gdyby jedno z postanowień niniejszych OWH stało się nieskuteczne, pozostałe postanowienia są nadal ważne.

3) Językiem umowy jest język niemiecki. Tłumaczenia umów, jak również tłumaczenia niniejszych OWH mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc prawną ma wyłącznie wersja niemiecka.

4) W odniesieniu do sporów prawnych wynikających z zawarcia umowy lub z nią związanych obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo przy wykluczeniu kolidujących z nim norm prawnych.

PRODUKTY DOSTĘPNE

OFERTA PRACY

Oferta pracy jest ogłoszeniem o wolnym stanowisku pracy opublikowanym na Stronie HIREBASE. Oferty pracy muszą być publikowane w czasie obowiązywania Umowy, po upływie Umowy ważność wszystkich ofert pracy wygasa. Każda oferta pracy opublikowana w czasie obowiązywania umowy będzie ważna maksymalnie przez okres 30 dni, jednak też w przypadku gdy ważność oferty przekracza datę upływu Okresu obowiązywania Umowy.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferty pracy widoczne na Stronie HIREBASE będą pojawiać się również w wynikach wyszukiwania na innych stronach internetowych.Klient oświadcza, że wszelkie oferty pracy publikowane przez niego na Stronie odnosić będą się do rzeczywistych stanowisk pracy i nie będą ogólnymi opisami stanowisk. Z zastrzeżeniem kwestii uzgodnionych w Zamówieniu, Klient wyraża zgodę na rezygnację z publikacji na Stronach ofert pracy, które:

(a) są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

(b) zawierają odnośniki do stron konkurencyjnych dla HIREBASE;

(c) zawierają ukryte, nieistotne lub mylące słowa kluczowe;

(d) zawierają systemy piramidowe, wymagają członkostwa w klubie, ustanowienia stosunku dystrybucji lub przedstawicielstwa, bądź stanowią inną ofertę współpracy wymagającą dokonywania płatności z góry lub płatności okresowych, są ofertami opartymi na systemie prowizyjnym (chyba że oferta jasno określa, że wiąże się wyłącznie z wynagrodzeniem w postaci prowizji i wyraźnie opisuje sprzedawany produkt lub usługę), bądź wymagają rekrutacji innych członków, poddystrybutorów lub subagentów;

(e) zawierają hiperłącza do strony rekrutacyjnej Klienta;

(f) zawierają hiperłącze do stron, na których publikowane są materiały zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne bądź mające charakter gróźb, lub które w opinii spółki Monster, mogą spowodować dyskomfort, rozdrażnienie lub niepokój, w tym między innymi materiały, opinie lub przekazy zawierające treści rasistowskie, seksistowskie, groźby, treści dyskryminujące, wulgarne lub z innych przyczyn niestosowne.HIREBASE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia ofert pracy niezgodnych z zasadami lub też treści opublikowanych na którejkolwiek ze Stron, które nie zostały zakupione przez Klienta.

BAZA CV korzystanie z bazy CV umożliwia Klientowi dostęp do Bazy CV HIREBASE, zawierającej życiorysy (CV) osób poszukujących pracy („Baza CV”). Dostęp do Bazy CV jest licencją dla użytkownika indywidualnego, pozostającego pod kontrolą Klienta ("Użytkownik bazy CV"), umożliwiającą dostęp do Bazy CV za pośrednictwem jednego indywidualnego hasła w zakresie określonego rodzaju danych i na okres sprecyzowany w Zamówieniu.

Pełny dostęp do Bazy CV jest możliwy po zamówieniu jednego z trzech pakietów.

HIREBASE zezwoli Klientowi na wysyłanie wiadomości do kandydatów z Bazy CV HIREBASE bez limitu wiadomości. HIREBASE nie gwarantuje, że wiadomość dotrze do skrzynki osobistej kandydata.


Korzystanie z Bazy CV przez dodatkowych użytkowników (innych niż określeni licencjobiorcy Bazy CV) będzie traktowane jako naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Klient wyraża zgodę na korzystanie z bazy CV w celu wyszukiwania kandydatów o profilu odpowiadającym ofercie pracy i zobowiązuje się nie oferować im żadnych dodatkowych usług. Licencja na korzystanie z Bazy CV nie może służyć do tworzenia ogólnych baz danych kandydatów, ani do kontaktu z osobami poszukującymi pracy i osobami, które zamieściły swój życiorys w serwisie w sprawie możliwości wykonywania pracy chałupniczej, możliwości wykonywania pracy po uiszczeniu opłat ani w sprawie współpracy na zasadzie udzielenia franczyzy.

Social Media Recruiting Paket („SMR“ Paket)

„Kampania reklamowa SMR" jest kampanią tworzoną na podstawie oferty pracy wybranej przez Klienta i utworzonej w trybie półautomatycznym, ustalonym przez HIREBASE według jej wyłącznego uznania.

Każda kampania reklamowa SMR może być zamówiona przy pierwszym zamówienu lub w trakcie trwania opłaconego okresu. Zamówienie pakietu SMR bez uprzedniego zamówienia jednego z trzech pakietów proponowanych na HIREBASE nie jest możliwe.

Pakiet SMR obejmuje jedno ogłoszenie dodatkowe umieszczone na portalach społecznościowych. Ramy czasowe każdej Kampanii reklamowej SMR zostaną określone przez klienta w osobnym formularzu.

W tym czasie Ogłoszenie SMR może zostać umieszczone

(a) w miejscu wybranym przez HIREBASE i

(b) w miejscu udostępnionym przez osobę trzecią (każda zwana "Partnerem SMR"), w którym HIREBASE opublikuje ogłoszenia ("Miejsce publikacji wybrane przez partnera SMR").

Klient potwierdza umieszczenie ogłoszeń na wybranych stron przez HIREBASE i wyraża zgodę.

HIREBASE gwarantuje, że Ogłoszenia SMR nie będą (zgodnie z jej wiedzą) łączone ani wyświetlane na stronach zawierających treści o charakterze wątpliwym lub nielegalnym. HIREBASE i Partner SMR mogą usuwać Ogłoszenia SMR lub przedterminowo kończyć Kampanię reklamową SMR w przypadku gdy naruszają one postanowienia niniejszej Umowy lub warunki korzystania z którejkolwiek ze Stron bądź warunki Partnera SMR. Usługa „Kampania SMR“ wygasa automatycznie wraz z pojawieniem się ogłoszenia pracy w sieciach społecznych.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, HIREBASE nie udziela żadnych gwarancji dotyczących pozycjonowania, poziomu, jakości i ram czasowych dotyczących (a) kosztów jednego kliknięcia, (b) współczynnika częstości kliknięć, (c) statystyk odwiedzin, (d) dostępności i/lub zapewnienia wyświetleń w Miejscach publikacji wybranych przez HIREBASE ani w Miejscach publikacji wybranych przez Partnera SMR, (e) kliknięć, (f) skutków publikacji Ogłoszeń SMR, (g) dokładności danych Partnera SMR (np. zasięgu, liczebności odbiorców, danych demograficznych i innych danych dotyczących charakterystyki odbiorców) oraz (h) sąsiedztwa ani pozycji jakiegokolwiek Ogłoszenia SMR. HIREBASE dołoży wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klienta, jednak nie gwarantuje terminu ani terminów publikacji ogłoszenia, a także nie gwarantuje, że ogłoszenia nie będą publikowane po określonej dacie zakończenia kampanii.Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie materiały do Ogłoszenia SMR, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką HIREBASE. Treść Ogłoszenia SMR podlega zatwierdzeniu przez HIREBASE, która zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego Ogłoszenia SMR, rezerwacji miejsca, odnośnika URL i zobowiązania do zapewnienia danej pozycji w dowolnym momencie. HIREBASE nie podejmuje się oceny zawartości Ogłoszenia SMR. Ponadto żadna ocena ani zatwierdzenie nie może być uznawane za potwierdzenie przez HIREBASE, że dane Ogłoszenie SMR jest zgodne z niniejszymi warunkami, ani nie stanowi zrzeczenia się przez HIREBASE praw przysługujących jej w ramach niniejszej Umowy. HIREBASE nie będzie przyjmować Ogłoszeń SMR zawierających wyskakujące okienka (pop-up) lub automatycznie inicjujących pobieranie jakichkolwiek treści.Jeśli HIREBASE nie opublikuje Ogłoszenia SMR zgodnie z Zamówieniem (lub w przypadku awarii technicznej lub innej, uniemożliwiającej publikację ogłoszenia zgodnie z Zamówieniem), wyłączna odpowiedzialność HIREBASE w stosunku do Klienta będzie ograniczona do, według uznania Klienta, zwrotu części opłaty należnej za publikację Ogłoszenia SMR lub ponownej publikacji Ogłoszenia SMR, na porównywalnej pozycji. Ogłoszenia SMR, które nie zostaną opublikowane w okresie podanym w osobnym formularze tracą ważność wraz z końcem Okresu ważności danego produktu.

Stan na grudzień 2016