Warunki użytkowania

Niniejsza strona określa wiążące Użytkownika zasady korzystania ze stron i usług HIREBASE("Zasady").

Warunki użytkowania

Niniejsze Zasady stanowią treść stosunku umownego wiążącego Użytkownika z HIREBASE serwis należy do jobclipr LLC, 2711 Centerville Rd, Wilmington, DE 19808-1645.

Niniejsze Zasady muszą zostać przez Użytkownika zaakceptowane z chwilą uzyskania dostępu do Strony i Usług HIREBASE oraz rozpoczęcia korzystania z nich. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika niniejszych Zasad, Użytkownik nie ma prawa korzystania z Serwisu HIREBASE oraz Usług HIREBASE.

Strona HIREBASE oznacza dowolną stronę WWW pozostająca pod bezpośrednią kontrolą HIREBASE, z której Użytkownik uzyskał dostęp do niniejszych Zasadów zawierającą Usługi HIREBASE.

Usługi HIREBASE są definiowane jako aplikacje oraz usługi oferowane przez HIREBASE, w tym usługi online służące do zamieszczania i wyszukiwania ofert zatrudnienia oraz wszelkie aplikacje, do których uzyskuje się dostęp poprzez Platformę Facebooka lub jakikolwiek zdalny lub inny interfejs umożliwiający dostęp do takiej aplikacji (razem jako "Usługi HIREBASE"). Strona HIREBASE zawiera również narzędzia, takie jak usługi sieci "społecznościowych" online, służące do tworzenia kontaktów, zawodowych lub prywatnych wśród użytkowników Strony HIREBASE ("Użytkowników"). Strona HIREBASE pozwala również Użytkownikom na tworzenie indywidualnych profili, które mogą zawierać dane osobowe ("CV"), oraz na ich upublicznianie w całości lub w części. Ponadto HIREBASE może zbierać informacje o użytkowniku z dostępnych publicznie stron i wykorzystywać je do tworzenia profilów lub dodawać je do istniejących profilów.

Niniejsze Zasady mogą być zmieniane przez HIREBASE w każdym czasie. Każda zmiana powoduje zamieszczenie zaktualizowanych Zasad na stronie www.

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad przez Użytkownika, HIREBASE ma prawo zawiesić dostęp do Stron i Usług HIREBASE.

Ze Strony i Usług HIREBASE mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat (lub są pełnoletnie zgodnie z obowiązującym Użytkownika prawem). Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Strony i Usług pod nadzorem rodzica, prawnego opiekuna lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Użytkownik nie może wykorzystywać treści dostępnej w witrynach HIREBASE lub profilach w celu określenia kwalifikowalności danej osoby, jeśli chodzi o: (a) kredyt lub ubezpieczenie dla celów osobistych, rodzinnych, domowych; (b) zatrudnienie; lub c) licencje rządowe lub korzyści.

1. Korzystanie z zawartości HIREBASE

Użytkownik ma prawo dostępu i korzystania ze Strony HIREBASE oraz pobierania i drukowania Zawartości HIREBASE, wyłącznie do osobistego a nie komercyjnego użytku. Zawartość Strony HIREBASE, taka jak między innymi projekty, teksty, grafika, obrazy, wideo, informacje, logo, przyciski graficzne, oprogramowanie, pliki audio oraz inna zawartość HIREBASE ("Zawartość HIREBASE") jest chroniona przez prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej. Cała Zawartość HIREBASE jest własnością HIREBASE lub jego licencjodawców. Kompilacja (oznaczająca zbiór, układ oraz złożenie) całej zawartości Strony HIREBASE, jest wyłączną własnością HIREBASE i jest chroniona przez prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej. Nieautoryzowane wykorzystanie Zawartości HIREBASE stanowi naruszenie praw własności intelektualnej lub innych regulacji prawnych i jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do znaków i oznaczeń oraz innych praw własności intelektualnej związanych z oryginalną Zawartością HIREBASE w odniesieniu do każdej autoryzowanej kopii Zawartości HIREBASE wykonanej przez Użytkownika.

Kody stworzone przez HIREBASE do wygenerowania lub wyświetlenia Zawartości HIREBASE lub jakiekolwiek Stron HIREBASE są również chronione przez prawa własności intelektualnej HIREBASE i Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma prawa ich kopiować ani zmieniać.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie sprzedawać ani modyfikować Zawartości HIREBASE ani nie będzie powielać, wyświetlać, wykonywać publicznie, rozpowszechniać ani w inny sposób użytkować Zawartości HIREBASE w celach publicznych lub komercyjnych w powiązaniu z produktami lub usługami innymi niż Strony HIREBASE lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować powstanie wątpliwości wśród klientów, dyskredytuje HIREBASE lub jej licencjodawców, osłabia strukturę własności HIREBASE lub jej licencjodawców lub narusza prawa własności intelektualnej HIREBASE lub jej licencjodawców. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Zawartości HIREBASE w niewłaściwy sposób. Używanie Zawartości HIREBASE w innych aplikacjach, witrynach lub sieciowych środowiskach komputerowych do jakichkolwiek celów jest zabronione. Kod, który HIREBASE tworzy w celu generowania lub wyświetlania Zawartości HIREBASE lub stron stanowiących część Aplikacji albo Usługi, jest również chroniony przez prawo autorskie HIREBASE, a Użytkownik nie może kopiować ani adaptować takiego kodu.

2. Korzystanie z usług HIREBASE

Zamieszczanie ofert, baza CV ("Baza CV") i inne funkcje Strony HIREBASE mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby poszukujące zatrudnienia lub informacji o pracy oraz przez pracodawców poszukujących pracowników. Dodatkowo HIREBASE może wyświetlać Profile Użytkowników dla dozwolonych zastosowań sieciowych, zawodowych lub osobistych. Słowo "ogłoszenie" używany w tym dokumencie oznacza informacje, które Użytkownik wysyła, publikuje lub wyświetla na Stronie HIREBASE.

Użytkownik HIREBASE zobowiązuje się powstrzymać od:

(a) przesyłania, zamieszczania, rozprowadzania, przechowywania lub niszczenia materiałów, włącznie z Zawartością HIREBASE, stanowiącego naruszenie odpowiednich przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących zbieranie, przetwarzanie lub przesyłanie danych osobowych lub innych informacji prywatnych lub stanowiącego naruszenie polityki prywatności HIREBASE;

(b) podejmowania działań, które mogą obciążać w nadmierny lub nieproporcjonalny sposób infrastrukturę Strony HIREBASE;

(c) używania urządzeń służących do poruszania się lub przeszukiwania Strony HIREBASE, innych niż narzędzia dostępne na Stronie, ogólnodostępna przeglądarka www lub inne narzędzia zaakceptowane przez HIREBASE;

(d) stosowania urządzeń służących do wydobywania lub zbierania danych;

(e) łamania lub prób naruszania zabezpieczeń Strony HIREBASE, włącznie z próbami badania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszania zabezpieczeń środków uwierzytelniania, bez odpowiedniej autoryzacji;

(f) preparowania nagłówków pakietów TCP/IP lub jakichkolwiek części informacji nagłówkowych w ogłoszeniach email lub grup dyskusyjnych;

(g) dekompilacji jakiejkolwiek z części Strony HIREBASE;

(h) zbierania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek sposób Zawartości HIREBASE lub danych zawartych na Stronie HIREBASE, włącznie z nieaktualnymi ofertami pracy, jeśli nie zezwalają na to niniejsze Zasady;

(i) tworzenia ramek lub odnośników do Zawartości HIREBASE lub danych dostępnych na Stronie HIREBASE, jeśli nie zezwalają na to niniejsze Zasady;

(j) zamieszczania zawartości lub materiałów, promujących lub aprobujących nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje lub nielegalne działania, lub aprobujących lub dostarczających informacje o nielegalnych działaniach, lub innych działaniach zabronionych przez te Zasady, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, łamanie cudzej prywatności, dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych, lub wykonywanie nielegalnych kopii nośników;

(k) zamieszczania CV lub Profilu lub aplikowania o pracę w imieniu innej osoby;

(l) przekazywania kontaktu z pracodawcą do agenta, agencji lub innej osoby trzeciej;

(m) zamieszczania więcej niż jednej kopii tego samego CV jako publicznego w tym samym czasie;

(n) udostępniania osobom trzecim danych dot. logowania do którejkolwiek ze Strony HIREBASE;

(o) uzyskiwania dostępu do danych nie przeznaczonych dla Użytkownika, lub logowania się do serwera lub konta, do którego Użytkownik nie ma uprawnień;

(p) zamieszczania lub wysyłania do Strony HIREBASE niekompletnych, fałszywych lub niedokładnych danych biograficznych, lub danych, które nie są danymi Użytkownika;

(q) zamieszczania zawartości zawierającej strony o ograniczonym dostępie, lub wymagające hasła, lub ukrytych stron lub obrazów;

(r) uzyskiwania od innych Użytkowników haseł lub danych osobowych, pozwalających na ich identyfikację;

(s) usuwania lub zmieniania materiałów zamieszczonych przez inną osobę lub podmiot;

(t) niepokojenia, zachęcania do niepokojenia, lub popierania niepokojenia grupy, firmy lub osoby;

(u) wysyłania niezamówionych wiadomości pocztowych lub email, wykonywania niezamówionych rozmów telefonicznych lub wysyłania niezamówionych wiadomości faksowych, promujących i/lub reklamujących produkty lub usługi do Użytkowników, lub kontaktowania się z Użytkownikami, którzy wyraźnie określili, że nie życzą sobie kontaktów z Użytkownikiem;

(v) prób uzyskiwania wpływu na usługi Użytkownika, komputera lub sieci, włącznie, bez ograniczeń z przesyłaniem wirusa do Strony HIREBASE, przeładowaniem, prowadzeniem działań typu: "flooding", "spamming", "mailbombing" lub "crashing";

(w) promowania lub popierania nielegalnej lub nieautoryzowanej kopii dzieła innej osoby, w tym udostępniania nielegalnie skopiowanego programu komputerowego lub odnośników do niego, dostarczania lub udostępniania informacji służących do obejścia urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem, zainstalowanych przez producenta, lub dostarczania lub udostępniania nielegalnie skopiowanej muzyki lub innych plików multimedialnych, lub odnośników do nielegalnie skopiowanej muzyki, lub innych plików multimedialnych;

(x) wykorzystywania Usług HIREBASE do celów niezgodnych z prawem lub nielegalnych działań, lub zamieszczania lub wysyłania zawartości, CV, lub ofert pracy mających charakter oszczerczy, względnie lub bezwzględnie obraźliwy, wulgarny, obsceniczny, grożący, uwłaczający, nienawistny, rasistowski, dyskryminujący, groźny, lub mogący wywołać rozdrażnienie, niewygodę, zakłopotanie, lęk, zaniepokojenie, lub zawierający odnośniki do pornograficznych, nieprzyzwoitych lub wyraźnie seksualnych materiałów jakiegokolwiek rodzaju, określony przez HIREBASE; lub

(y) zamieszczania jakichkolwiek CV, które nie są prawdziwymi CV i stanowią próbę reklamowania lub promowania produktów lub usług.

Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. HIREBASE będzie badać przypadki, które mogą stanowić naruszenie, oraz może i będzie współpracować z organami ścigania przy karaniu Użytkowników, którzy mogą być powiązani z takimi naruszeniami.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w poufności swojego konta, profilu oraz haseł. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła lub jakichkolwiek innych informacji związanych z dostępem do konta osobom trzecim, czasowo lub na stałe. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za jakiekolwiek użycie danych rejestracyjnych oraz haseł Strony HIREBASE Użytkownika przez osoby trzecie, bez względu na ewentualną autoryzację Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować HIREBASE o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownika, Profilu lub haseł.

3. Dodatkowe zasady obowiązujące Pracodawców

Pracodawcy są wyłącznie odpowiedzialni za ogłoszenia zamieszczone na Stronie HIREBASE. HIREBASE nie jest uważany za pracodawcę, w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika ze Strony HIREBASE, oraz HIREBASE nie jest odpowiedzialny za decyzje o zatrudnieniu, podjęte przez osobę zamieszczającą ogłoszenie na którejkolwiek ze Strony HIREBASE.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku anulowania konta pracodawcy, lub gdy konto pracodawcy zostanie usunięte, wszelkie informacje o takim koncie w HIREBASE, włącznie z zapisanymi CV, kontaktami sieciowymi, oraz listami mailingowymi zostaną oznaczone jako usunięte i mogą zostać usunięte z baz danych HIREBASE. Informacje mogą być dostępne przez pewien okres czasu, z uwagi na opóźnienia w usuwaniu ich z serwerów www HIREBASE.

W celu ochrony Użytkowników HIREBASE przed reklamami lub nagabywaniem, HIREBASE zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wiadomości email, które pracodawca może wysyłać do Użytkowników, do wysokości, którą HIREBASE uzna za odpowiednią. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał networking w witrynach HIREBASE i CV´s w zgodzie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych.

Oferty Pracy

Oferta pracy nie może zawierać:

(a) odnośników, innych niż te, autoryzowane przez HIREBASE;

(b) wprowadzających w błąd, nieczytelnych lub “ukrytych” słów kluczowych, powtórzonych słów kluczowych, lub słów kluczowych, które nie są istotne dla prezentowanego stanowiska, zdefiniowanych przez HIREBASE według własnego uznania;

(c) nazw, logo ani znaków towarowych niestowarzyszonych spółek, innych niż te, które należą do klientów Użytkownika, za wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych z HIREBASE;

(d) nazw uczelni, miast, województw lub krajów, niezwiązanych z ofertą pracy;

(e) więcej niż jednej oferty pracy lub opisu stanowiska, więcej niż jednej lokalizacji, lub więcej niż jednej kategorii ofert, chyba że jest to dozwolone dla produktu;

(f) niedokładnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; oraz

(g) materiałów lub odnośników do materiałów, dotyczących wykorzystania ludzi w sposób seksualny, przy użyciu przemocy lub w inny sposób, lub służących do pozyskiwania danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Nie możesz wykorzystywać ofert pracy lub usługi Baza CV na HIREBASE dla celów:

(a) zamieszczania ofert w sposób, który nie jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi, włącznie, ale nie tylko, z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do pracy oraz zatrudnienia, równości szans oraz wymagań kwalifikacyjnych do pracy, prywatności danych, dostępu i wykorzystania danych oraz własności intelektualnej;

(b) zamieszczania ofert wymagających obywatelstwa konkretnego kraju lub prawomocnego zamieszkania w danym kraju jako warunek zatrudnienia, jeśli nie jest to wymagane jako warunek zgodności z prawem;

(c) zamieszczania ofert zawierających wymagania lub kryteria w sytuacji gdy takie wymagania lub kryteria nie stanowią rzeczywistych ani prawnych wymagań dla danej oferty pracy;

(d) wykorzystywać profilów w celu określenia kwalifikowalności danej osoby, jeśli chodzi o: (1) kredyt lub ubezpieczenie dla celów osobistych, rodzinnych, domowych; (2) zatrudnienie; lub (3) licencje rządowe lub korzyści;

(e) zamieszczania ofert lub innych reklam konkurentów HIREBASE lub zamieszczania ofert lub innej zawartości zawierającej odnośniki do stron będących konkurencją dla HIREBASE;

(f) sprzedawania, promowania lub reklamowania produktów lub usług;

(g) zamieszczania ofert franszyzy, piramidy, “członkostwa w klubie”, dystrybucji, możliwości marketingu wielopoziomowego, lub agencji przedstawicieli sprzedaży;

(h) zamieszczania ofert biznesowych wymagających przedpłaty lub wpłat okresowych, lub wymagających rekrutacji innych członków, pod-dystrybutorów lub pod-agentów;

(i) zamieszczania ofert pracy, na podstawie których wypłacane jest wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, jeśli ogłoszenie jasno nie określa, że z tytułu oferowanej pracy należy się wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, oraz jasno nie określa produktu lub usługi, którą poszukujący pracy będzie musiał sprzedawać/oferować;

(j) zamieszczenia oferty, która faktycznie nie stanowi oferty zatrudnienia;

(k) zamieszczania ofert pracy na Stronie HIREBASE dla agencji modeli, agencji aktorskich, agencji talentu lub rozrywki, lub na stanowiska wyszukiwania talentów;

(l) reklamowania usług seksualnych lub poszukiwania pracowników na stanowiska związane ze świadczeniem usług seksualnych;

(m) wykorzystywania części ludzkiego ciała, lub oferowania części ludzkiego ciała, włącznie, bez ograniczeń z usługami reprodukcyjnymi, takimi jak oddawanie jajeczek oraz surogacja;

(n) popierania konkretnej partii politycznej, agendy politycznej, pozycji lub problemu politycznego;

(o) promocji określonej religii;

(p) zamieszczania ofert pracy wykonywanej w krajach będących przedmiotem sankcji ekonomicznych Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; oraz

(q) jeśli nie dozwolone przez obowiązujące prawo, zamieszczania ofert, które wymagają od aplikującego podawania informacji odnoszących się do jej/jego

(1) pochodzenia etnicznego lub rasowego, (2) przekonań politycznych (3) przekonań filozoficznych lub religijnych (4) członkostwa w związku zawodowym (5) zdrowia fizycznego lub psychicznego (6) aktywności seksualnej (7) informacji o niekaralności lub toczących się postępowaniach lub (8) wieku.

HIREBASE zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty pracy lub zawartości ze Strony HIREBASE, która według uznania HIREBASE nie spełnia powyższych warunków, lub jeśli zamieszczona zawartość w ocenie HIREBASE może naruszać interes HIREBASE.

Jeśli w czasie korzystania z Usług HIREBASE, Użytkownik poda nieprawidłowe dane lub fakty, lub w inny sposób wprowadzi HIREBASE w błąd co do natury swojej działalności, HIREBASE ma prawo zakończenia świadczenia Usług na rzecz takiego Użytkownika.

Baza CV

Używanie Bazy CV HIREBASE przez Pracodawców

Użytkownik może korzystać z Bazy CV HIREBASE zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz innymi umowami, które zawarł z HIREBASE. Użytkownik może korzystać z Bazy CV HIREBASE zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych z Bazy CV HIREBASE osobom trzecim, chyba że Użytkownik jest autoryzowaną agencją rekrutacyjną, agencją zatrudniania, agencją ogłoszeniową lub inną, lub dane takie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów zatrudniania. Użytkownik zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki fizyczne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony danych uzyskanych z Bazy CV HIREBASE przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownik nie ma prawa udostępniać danych związanych z dostępem do licencji stanowiskowej Bazy CV osobom trzecim.

Baza CV HIREBASE nie może być wykorzystywana:

(a) do jakichkolwiek celów innych niż dla celów pracodawcy poszukującego pracowników, a w szczególności do reklamowania lub promocji produktów lub usług posiadaczom CV;

b) do wykonywania niezamówionych rozmów telefonicznych, ani do wysyłania niezamówionej poczty, wiadomości email lub newsletterów posiadaczom CV, ani do kontaktowania się z nimi, chyba że wyrazili oni zgodę na kontakt (w sytuacji, gdy zgoda jest wymagana, lub jeśli zgoda nie jest wymagana, gdy poinformowali Użytkownika, że nie chcą aby się z nimi kontaktować); lub

(c) do wyszukiwania kandydatów lub do kontaktowania się z poszukującymi pracy lub posiadaczami CV w odniesieniu do targów pracy oraz ofert biznesowych zabronionych w Sekcji 3.

Aby zapewnić naszym klientom bezpieczne i efektywne użytkowanie, HIREBASE zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości danych (włącznie z wyświetleniami CV), do których Użytkownik może uzyskać dostęp w danym okresie czasu. Te ograniczenia mogą zostać w każdej chwili zmienione przez HIREBASE.

4. Dodatkowe zasady mające zastosowanie do Poszukujących Pracy

Po dokonaniu rejestracji na Stronie HIREBASE, Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta i podanie pewnych informacji, zawierających, między innymi, prawidłowy adres email ("Dane Użytkownika").

Uzupełniony Profil musi być dokładny i opisywać Użytkownika jako osobę fizyczną. Utworzenie Profilu wymaga wypełnienia standardowych pól, nawet i podawania numerów telefonów, adresów, adresów email lub innych informacji mogących posłużyć do kontaktu z Użytkownikiem.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za formę, zawartość i poprawność CV lub treści zawartych w CV, umieszczonych na Stronie HIREBASE.

HIREBASE zastrzega sobie prawo do oferowania Użytkownikowi usług i produktów stron trzecich, w oparciu o preferencje podane przez Użytkownika przy rejestracji lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, lub w przypadku, wyrażenia zgody na otrzymywanie takich ofert. Zobacz Oświadczenie Prywatności HIREBASE, aby uzyskać więcej informacji na temat Danych.

Użytkownik nie posiada praw własności do Konta. W przypadku anulowania Konta w HIREBASE, lub jego usunięcia/zamknięcia, wszelkie dane Konta w HIREBASE, włącznie z CV, Profilami, zapisanymi ofertami, kwestionariuszami zostaną oznaczone jako usunięte i mogą zostać usunięte z baz danych HIREBASE, oraz zostaną usunięte z obszarów publicznych Stron HIREBASE. Informacje mogą być dostępne przez pewien okres czasu, z uwagi na opóźnienia w ich usuwaniu z serwerów www HIREBASE. Dodatkowo, strony trzecie mogą posiadać zapisane kopie takich Danych.

HIREBASE zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i wszystkich Danych po dłuższym okresie braku aktywności Użytkownika.

5. Zasoby Użytkowników i Wysyłanie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, obrazy, wideo, reklamy, wiadomości lub inne materiały przesłane, zamieszczone lub wyświetlane przez Użytkownika na lub za pośrednictwem Strony HIREBASE („Zasoby Użytkownika”) jest odpowiedzialna wyłącznie osoba, od której pochodzą dane Zasoby Użytkowników. HIREBASE nie rości sobie praw własności lub kontroli nad żadnymi Zasobami Użytkownika. Użytkownik lub odpowiednio strona trzecia jako licencjodawca, zachowuje wszelkie patenty, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie do Zasobów Użytkownika, którą prześle, zamieści lub wyświetli na lub za pośrednictwem Strony HIREBASE, jak również ponosi odpowiedzialność za ochronę tych praw. Przez przesłanie, zamieszczenie lub wyświetlenie Zasobów Użytkownika na lub za pośrednictwem Strony HIREBASE, Użytkownik udziela HIREBASE nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszalnej licencji (z możliwością sublicencjonowania) na używanie, powielanie, adaptację, dystrybucję oraz publikację danych Zasobów Użytkownika przez HIREBASE. Dodatkowo, przesyłając, zamieszczając lub wyświetlając Zasoby Użytkownika, które mają być dostępne publicznie, Użytkownik udziela HIREBASE nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na powielanie, adaptację, dystrybucję oraz publikację danych Zasobów Użytkownika do celów promocji HIREBASE oraz jego usług. Po usunięciu określonych Zasobów Użytkownika z HIREBASE, HIREBASE zaprzestanie korzystania z powyższych licencji w ciągu komercyjnie uzasadnionego okresu. HIREBASE zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, zamieszczania, wyświetlania lub przesyłania jakiejkolwiek Zasobów Użytkownika według własnego uznania.

Ponadto, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia opisanej powyżej licencji lub że właściciel takich praw, w tym autorskich praw osobistych do Zawartości Użytkownika, całkowicie i skutecznie zrzekł się rzeczonych praw oraz skutecznie i nieodwołalnie przekazał Użytkownikowi prawo do udzielenia opisanej powyżej licencji. Jeśli Zasoby Użytkownika zostaną umieszczone w jakimkolwiek Publicznym Obszarze Strony HIREBASE, Użytkownik zezwala również każdemu innemu Użytkownikowi na uzyskanie dostępu, wyświetlanie, podgląd, przechowywanie oraz powielanie Zasobów Użytkownika do osobistego użytku. Za wyjątkiem powyższego postanowienia, właściciel Zasobów Użytkownika zamieszczonej na Stronie HIREBASE zachowuje wszelkie prawa, które mogą istnieć w odniesieniu do takiej Zasobów Użytkownika. HIREBASE może przejrzeć i usunąć jakąkolwiek Zasoby Użytkownika, która może, w jego ocenie, łamać niniejsze Zasady, odpowiednie przepisy prawa, regulacje lub ustawy, być znieważająca, uciążliwa, obraźliwa lub nielegalna, lub która może szkodzić lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Użytkowników Strony HIREBASE. W przypadku złamania Zasad lub odpowiednich praw, reguł lub regulacji HIREBASE zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika oraz pozbawienia go dalszego dostępu do Strony HIREBASE lub korzystania z Usług HIREBASE. HIREBASE może podjąć działania, w odniesieniu do Zasobów Użytkownika, które uważa za konieczne lub odpowiednie według własnego uznania, jeśli uważa, że dane Zasoby Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności po stronie HIREBASE, naruszać dobre imię lub wizerunek HIREBASE, lub spowodować, że HIREBASE straci Użytkowników lub (w całości lub częściowo) usługi swojego ISP lub innych dostawców.

HIREBASE r nie zapewnia ani nie gwarantuje prawdziwości, dokładności lub wiarygodności Zasobów Użytkownika, utworów zależnych od Zasobów Użytkownika lub innych form komunikacji zamieszczonych przez Użytkowników, ani nie popiera żadnych opinii wyrażanych przez Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opieranie się na materiałach zamieszczonych przez innych Użytkowników odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Poniżej przedstawiono częściową listę Zasobów Użytkownika, które są zabronione w ramach Aplikacji. Lista ta ma charakter przykładowy i nie stanowi pełnego wykazu zabronionych Zasobów Użytkownika. Zabronione są zasoby, które:

  • są w sposób dorozumiany lub wyraźny obraźliwe, na przykład zachęcają lub nakłaniają do rasizmu, bigoterii, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy fizycznej wobec jakichkolwiek grup lub osób;
  • noszą znamiona molestowania albo promują lub popierają takie zachowania wobec jakichkolwiek grup lub osób;
  • wiążą się z przesyłaniem „wiadomości śmieci”, „łańcuszków szczęścia”, niezamówionej masowej komunikacji elektronicznej lub spamu lub z wyłudzaniem danych;
  • promują lub popierają niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd informacje lub nielegalne działania lub zachowania stanowiące przejawy nadużyć, gróźb, obsceniczności, zniesławienia lub szkalowania;
  • promują lub popierają niedozwolone lub nieuprawnione kopiowanie dzieł chronionych prawami autorskimi innych osób, na przykład przez dostarczanie lub udostępnianie pirackich programów komputerowych albo łączy do nich; przekazywanie lub udostępnianie informacji na temat sposobów omijania zabezpieczeń przed kopiowaniem zainstalowanych przez producenta lub przekazywanie lub udostępnianie pirackich utworów muzycznych albo innych materiałów multimedialnych lub łączy do nich;
  • zawierają strony o ograniczonym dostępie lub wymagające hasła albo ukryte strony lub obrazy;
  • zawierają łącza do jakichkolwiek materiałów o charakterze pornograficznym, nieprzyzwoitym lub seksualnym;
  • zawierają łącza lub umożliwiają dostęp do materiałów stanowiących fizyczne lub seksualne wykorzystywanie osób poniżej 18. roku życia lub ujawniają dane osobowe osób niepełnoletnich;
  • przedstawiają instrukcje dotyczące czynności niezgodnych z prawem lub innych czynności zabronionych przez niniejsze Warunki, w tym nabywania nielegalnej broni, naruszania prywatności innych osób, rozpowszechniania lub tworzenia wirusów komputerowych lub niedozwolonego kopiowania materiałów multimedialnych; oraz
  • ujawniają hasła lub informacje umożliwiające identyfikację innych Użytkowników.

Przesłane przez Użytkownika dane Profilu muszą dotyczyć Użytkownika - konkretnej osoby. Przykładami nieodpowiednich i niedozwolonych Profilów są w szczególności Profile przedstawiające zwierzęta, miejsca, obiekty nieożywione, postacie fikcyjne lub osoby niebędące Użytkownikami. Zasoby Użytkownika przesłane do HIREBASE nie mogą zawierać, informacji, które mogą zostać odebrane jako bezpośrednie namawianie, reklamowanie lub rekrutowanie na dostępne stanowiska pracy, skierowanych do osób poszukujących zatrudnienia na pełen lub część etatu. W celu ochrony Użytkowników Społeczności HIREBASE przed reklamami lub namawianiem, HIREBASE zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wiadomości email lub innych wiadomości, które Użytkownik może wysyłać do innych Użytkowników, do liczby, którą uzna za odpowiednią według własnego uznania.

Profile pochodzące z Zasobów Użytkowników mogą również być udostępnione na Stronie HIREBASE. HIREBASE nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje dokładności lub aktualności takich Profili pochodnych, lub ich przydatności dla oceny przez pracodawców. Pochodne Profile mogą znacząco różnić się od Zawartości Użytkowników.

Doceniamy kontakt z naszymi Użytkownikami i zachęcamy do komentowania naszych Usług oraz Strony HIREBASE. Zgodnie z polityką HIREBASE nie akceptujemy ani nie rozważamy pomysłów, sugestii, wynalazków lub materiałów innych niż te, które zostały przez HIREBASE wyraźnie zamówione. W ramach swej polityki HIREBASE szczególnie wysoko ceni konkretne uwagi na temat działalności HIREBASE, w związku z powyższym Użytkownik powinien powstrzymać się od przesyłania twórczych pomysłów, opisów wynalazków, sugestii lub innych materiałów, w przeciwnym razie wszelkie tego typu twórcze sugestie, pomysły, szkice, koncepty, wynalazki lub inne informacje ("Materiały"), stają się własnością HIREBASE, lub ewentualnie, w przypadku gdy HIREBASE nie jest wyłącznie uprawniony do Materiałów, Użytkownik niniejszym udziela HIREBASE nieodpłatnej, nieodwołalnej, wieczystej licencji do używania Materiałów, a HIREBASE będzie uprawniony do nieograniczonego używania Materiałów w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub nie, bez obowiązku kompensacji względem Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich. HIREBASE nie jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Materiałów.

6. Powiadamianie o naruszeniu praw autorskich lub praw własności przemysłowej

W przypadku gdy na Stronie HIREBASE znajduje się materiał (wysłany, zamieszczony lub skopiowany), do którego Użytkownik lub osoba trzecia posiada autorskie prawa lub inne prawa własności intelektualnej i które to prawa są w ten sposób naruszane, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z HIREBASE za pośrednictwem następującego adresu e-mail: info@hirebase.de lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

HIREBASE serwis należy do
jobclipr LLC
2711 Centerville Rd
Wilmington, DE 19808-1645

7. Usuwanie Użytkowników łamiących prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej

HIREBASE szanuje własność intelektualną innych podmiotów i wymagamy tego samego od Użytkowników oraz partnerów. Nieautoryzowane zamieszczanie, powielanie, kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publiczne wyświetlanie lub publiczne wystawianie prac chronionych prawami autorskimi stanowi naruszenie uprawnionych do tego podmiotów. Użytkownik pod żadnym warunkiem nie może korzystać ze Stron HIREBASE, w celu naruszania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej innych podmiotów. HIREBASE zastrzega sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników, oraz blokowania dostępu do Strony HIREBASE Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. HIREBASE zastrzega sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do podejmowania działań ograniczających dostęp do Strony i/lub usunięcia kont w każdej chwili, Użytkownikom, którzy łamią prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego czy jest to kolejne złamanie, z lub bez powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności przed Użytkownikiem, którego konto zostało usunięte, lub Użytkownikiem, którego dostęp został zablokowany. Bez względu na powyższe, jeśli Użytkownik uważa, że powiadomienie o złamaniu prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej jest nieprawdziwe, powinien skontaktować się ze HIREBASE, jak wskazano w sekcji 6 powyżej.

8. Odpowiedzialność HIREBASE

Strona HIREBASE działa m.in. jako miejsce dla (a) pracodawców do zamieszczania ofert pracy oraz wyszukiwania i oceny kandydatów oraz (b) kandydatów do zamieszczania CV oraz Profili oraz szukania i oceny ofert pracy. HIREBASE nie wyświetla i nie cenzuruje list, łącznie z oferowanymi profilami. Firma HIREBASE nie angażuje się w faktyczne transakcje między pracownikami i kandydatami ani nie kontroluje ich. HIREBASE nie uczestniczy w rzeczywistej transakcji pomiędzy pracodawcami a kandydatami. W związku z tym, HIREBASE nie jest odpowiedzialny za Zasoby Użytkownika, jakość, bezpieczeństwo lub legalność zamieszczonych ofert lub CV, prawdziwość lub poprawność ofert, możliwości pracodawcy do zaoferowania kandydatom oferty pracy lub możliwości kandydata do sprostania wymaganiom oferty pracy, jak również HIREBASE nie składa żadnych zapewnień odnośnie ofert, CV lub Zasobów Użytkownika na Stronie HIREBASE. HIREBASE jest uprawniony, według własnego uznania, do usunięcia Zasobów Użytkownika, oferty pracy, CV lub innych materiałów ze Strony HIREBASE w każdym czasie, jednakże HIREBASE nie przyjmuje na siebie zobowiązania do takiego działania, i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, jest zwolniony z odpowiedzialności za niepodjęcie takiego działania.

HIREBASE nie sprawdza ani nie cenzuruje Profili lub Zawartości Użytkowników na Stronie HIREBASE. HIREBASE nie jest zaangażowany w rzeczywistą komunikację pomiędzy Użytkownikami. W związku z tym, HIREBASE nie ma kontroli nad poprawnością, wiarygodnością, kompletnością lub aktualnością Profili lub Zasobów Użytkownika wysłaną na Stronie HIREBASE, oraz nie składa żadnych zapewnień odnośnie Profili ani Zasobów Użytkownika na Stronie HIREBASE.

Użytkownik akceptuje ryzyko spotkania z osobami obcymi, niepełnoletnimi, osobami podającymi fałszywe dane (w tym ryzyko obrażeń fizycznych pochodzących od takich osób) będących Użytkownikami Strony i Usług HIREBASE. Dane podawane przez takie osoby mogą być obraźliwe, szkodliwe lub nieodpowiednie, oraz w pewnych przypadkach źle lub myląco opisane. Użytkownik zobowiązuje się zachować odpowiednie środki ostrożności przed i w trakcie spotkań i kontaktów z innymi Użytkownikami.

Ponieważ identyfikacja Użytkowników w Internecie jest trudna, HIREBASE nie może potwierdzić i nie potwierdza, że każdy Użytkownik jest tym, za kogo się podaje. HIREBASE nie jest i nie może być zaangażowany w relacje pomiędzy Użytkownikami, ani kontrolować zachowania Użytkowników Strony HIREBASE. W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą Użytkowników, Użytkownik zwalnia HIREBASE (oraz jego pracowników) od jakichkolwiek roszczeń i żądań niezależnie od ich rodzaju, znanych i nieznanych, domniemanych i niedomniemanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób połączonych z takimi sporami w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Strona HIREBASE i Zawartość HIREBASE mogą zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. HIREBASE nie odpowiada i nie gwarantuje dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności Strony HIREBASE lub Zawartości HIREBASE. Używanie Strony HIREBASE oraz Zawartości HIREBASE następuje na własne ryzyko Użytkownika. Strona HIREBASE jest okresowo zmieniana i może być zmieniana w każdej chwili. HIREBASE nie odpowiada i nie gwarantuje konkretnych wyników na skutek użycia ze Strony HIREBASE. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Użytkownika od HIREBASE lub za pośrednictwem Strony HIREBASE nie może być traktowana jako jakiekolwiek zapewnienie, gwarancja lub poręcznie, chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej w niniejszych Zasadach.

Użytkownik będący mieszkańcem Rzeczypospolitej Polskiej musi wziąć pod uwagę, że na podstawie Artykułu 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, gwarancja za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów/usług jest wyłączona.

HIREBASE zachęca do wykonania kopii zapasowej całej Zasobów Użytkownika. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, HIREBASE nie jest odpowiedzialny za usunięcie, utratę lub nieautoryzowaną modyfikację jakiejkolwiek Zasobów Użytkownika.

HIREBASE nie odpowiada i nie gwarantuje jakości lub natury któregokolwiek z produktów lub usług stron trzecich, zakupionych poprzez Stronę HIREBASE, ani nie składa jakiegokolwiek innego zapewnienia, gwarancji lub oświadczenia w tym zakresie. Każde takie, zapewnienie, gwarancja lub oświadczenie będzie dostarczane bezpośrednio przez dostawcę takiego produktu lub usługi strony trzeciej, zgodnie z zasadami uzgodnionymi przez dostawcę.

Jeśli Użytkownik uważa, że coś na tej Stronie łamie niniejsze Zasady, powinien skontaktować się z HIREBASE, wskazanym w sekcji 6 powyżej.

Jeśli HIREBASE zostanie powiadomiony o zawartości lub innych materiałach, które rzekomo nie są zgodne z tymi zasadami, HIREBASE może, zgodnie z własnym uznaniem, zbadać zarzut niezgodności oraz podjąć decyzję o usunięciu lub zażądaniu usunięcia danej zawartości. HIREBASE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za wykonanie lub niewykonanie takiego działania.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, HIREBASE NIE GWARANTUJE BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA STRONY HIREBASE LUB USŁUG HIREBASE, ANI ŻE STRONA HIREBASE BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH MECHANIZMÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z STRONY HIREBASE LUB ZAWARTOŚCI HIREBASE SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY URZĄDZEŃ LUB DANYCH LUB INNE KOSZTY, HIREBASE NIE PONOSI ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI. STRONA HIREBASE ORAZ ZAWARTOŚĆ HIREBASE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB RĘKOJMI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ HIREBASE, RZECZYWISTĄ LUB DOMNIEMANĄ, WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SPRZEDAŻ, PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ NIENARUSZANIE PRAWA. HIREBASE NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI ZAWARTOŚCI HIREBASE, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI ORAZ ODNOŚNIKÓW.

10. Wyłącznie odpowiedzialności za szkody

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, HIREBASE, JEGO DOSTAWCY ANI ŻADNA ZE STRON TRZECICH WYMIENIONA NA STRONIE HIREBASE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM ZA SZKODY RZECZYWISTE I UTRACONE KORZYŚCI, LUB SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY DANYCH, UTRACONE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY HIREBASE ORAZ ZAWARTOŚCI HIREBASE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKAJĄ ONE Z GWARANCJI, ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY HIREBASE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HIREBASE WYNIKAJĄCA Z LUB POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU ZE STRONĄ HIREBASE LUB WYKORZYSTANIEM ZAWARTOŚCI HIREBASE, NIEZALEŻNIE OD PODSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI (ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA, GWARANCYJNA LUB INNA), JEST WYKLUCZONA.

12. Odnośniki do innych stron

Strona HIREBASE zawiera odnośniki do stron WWW osób trzecich. Te odnośniki są dostępne jedynie dla wygody Użytkownika, a nie jako sposób promocji zawartości tych stron osób trzecich przez HIREBASE. HIREBASE nie jest odpowiedzialny za zawartość stron osób trzecich, do których Strona HIREBASE zawierają odnośniki i nie składa żadnych zapewnień odnośnie ich zawartości lub dokładności materiałów zawartych na takich stronach osób trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na odwiedzenie stron WWW osób trzecich, robi to na własne ryzyko.

13. Zakaz sprzedaży lub nieautoryzowanego wykorzystania komercyjnego

Użytkownik wyraża zgodę na nieodsprzedawanie i niecedowanie swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad. Wyraża również zgodę na niedokonywanie nieautoryzowanego komercyjnego użycia Strony HIREBASE.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zwolnić z odpowiedzialności oraz zabezpieczyć HIREBASE, jego przedstawicieli, reprezentantów, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami oraz odszkodowaniami osób trzecich, wliczając w to koszty prawne i księgowe, które mogą powstać związku lub wynikać z: (a)Zawartości Użytkowników lub innych materiałów dostarczonych do Strony HIREBASE, (b) wykorzystania Zawartości HIREBASE przez Użytkownika, lub (c) naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z tych Zasad. HIREBASE niezwłocznie powiadomi Użytkownika o powstaniu takiego roszczenia, wszczęciu procesu lub postępowania.

15. Ogólne

HIREBASE nie gwarantuje, że Zawartość HIREBASE może być zgodnie z prawem przeglądana lub że zapewniony będzie dostęp do niej poza terytorium Polski. Dostęp do Zawartości HIREBASE może nie być zgodny z prawem w odniesieniu do określonych osób lub w określonych krajach. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony HIREBASE, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi normami prawnymi.

Niniejsze Zasady podlegają prawu niemieckim. Wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Zasadami podlegają jurysdykcji sądów Niemieckich. Jeśli jakakolwiek klauzula tych Zasad zostanie uznana za nieważną przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiej klauzuli nie wpływa na ważność pozostałych klauzul tych Zasad, które pozostają w pełnej mocy. Uchylenie któregokolwiek postanowienia tych Zasad nie może być postrzegane jako trwałe uchylenie danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Dodatkowo, niemożność wyegzekwowania przez HIREBASE jakiegokolwiek postanowienia tych Zasad nie może być postrzegana jako uchylenie tej zasady lub w inny sposób wpłynąć na możliwość HIREBASE do egzekwowania takiej zasady w przyszłości. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w dodatkowej umowie, w dodatkowych Zasadach dla konkretnych obszarów Strony HIREBASE, włączając w to Politykę Prywatności HIREBASE, w licencji oprogramowania, lub w materiale na określonych Stronach HIREBASE, niniejsze Zasady stanowią kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem a HIREBASE, dotyczącą korzystania ze Strony HIREBASE. Żadne zmiany tych Zasad nie będą dokonywane w inny sposób niż poprzez zamieszczanie aktualizacji na tej stronie.

16. Usługi dla urządzeń przenośnych

W przypadku korzystania ze Strony HIREBASE za pośrednictwem urządzenia przenośnego Użytkownik zgadza się na przesyłanie do HIREBASE — za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego i operatora sieci — informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony HIREBASE, w tym w szczególności danych operatora sieci komórkowej, urządzenia bezprzewodowego lub lokalizacji fizycznej. Ponadto, używanie Strony HIREBASE za pośrednictwem urządzenia przenośnego może powodować wyświetlanie danych na ekranie lub za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony HIREBASE za pośrednictwem urządzenia przenośnego, wówczas oświadcza, że w zakresie importowania danych z systemu HIREBASE do urządzenia przenośnego dysponuje wszelkimi prawami do udostępniania przesłanych danych operatorowi sieci komórkowej lub innemu usługodawcy. W przypadku zmiany lub dezaktywacji konta w urządzeniu przenośnym, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania informacji na koncie HIREBASE, aby mieć pewność, że wiadomości nie będą wysyłane osobie, która otrzyma poprzedni numer konta Użytkownika, a odpowiedzialność za brak takiej aktualizacji ponosi Użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i uzyskanie niezbędnych zezwoleń w związku z dostępem do Strony HIREBASE za pośrednictwem operatora sieci komórkowej. W związku z tym Użytkownik musi skontaktować się z operatorem w celu sprawdzenia, czy Strona HIREBASE są dostępne, oraz zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi korzystania z tych usług za pośrednictwem konkretnego urządzenia przenośnego.

Jeśli Użytkownik używa jakiejkolwiek udostępnionej do pobrania aplikacji w celu uzyskania dostępu do Strony HIREBASE, wówczas wyraźnie potwierdza wyrażenie zgody na postanowienia towarzyszącej Aplikacji Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego udostępnionej podczas pobierania lub instalacji, które to postanowienia mogą być modyfikowane.

17. Obowiązywanie

Te Zasady obowiązują w całości i mają zastosowanie wobec Użytkownika Strony HIREBASE. W razie złamania przez Użytkownika tych Zasad, lub jeśli HIREBASE nie będzie w stanie zweryfikować lub sprawdzić jakiejkolwiek informacji przesłanej przez niego przy rejestracji na Stronie HIREBASE, HIREBASE zastrzega sobie prawo, zgodnie z własną oceną, do stosowania środków prawnych, włącznie, lecz bez ograniczeń do usunięcia Zasobów Użytkownika ze Strony HIREBASE oraz natychmiastowego usunięcia rejestracji Użytkownika z możliwością dostępu do Strony HIREBASE i/lub innych usług zapewnianych Użytkownikowi przez HIREBASE. Nawet gdy Użytkownik przestanie korzystać ze Strony HIREBASE, to poszczególne klauzule tych Zasad, w tym Sekcje 1, 2, 5, 7 do 15. w dalszym ciągu będą go obowiązywać.